Trung tâm Quốc Gia Giống Thủy sản Nước ngọt Nam Bộ

Giám đốc: ThS. Đặng Văn Trường
Email: truongria2@gmail.com

Phó giám đốc: ThS. Trần Hữu Phúc
Email: tranhuuphuc30@gmail.com

 

Địa chỉ: ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 02733-817-138

Fax: 02733-821-859

I. Chức năng:

Trung tâm Quốc gia Giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, tập huấn, hợp tác quốc tế, tư vấn, sản xuất và dịch vụ về giống và nuôi thủy sản nước ngọt khu vực Nam Bộ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng và trình Viện:

a) Kế hoạch dài hạn và hàng năm về các chương trình, dự án giống và nuôi trồng thủy sản thuộc nhiệm vụ của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đề án vị trí việc làm, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế viên chức theo chức danh nghề nghiệp và người lao động của Trung tâm theo phân cấp quản lý của Viện và quy định của Pháp luật.

2. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, quy trình, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến giống và nuôi trồng thủy sản  nước ngọt thuộc nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

3. Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về:

a) Các tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển giống và nuôi trồng các đối tượng thủy sản nước ngọt;

b) Đặc điểm sinh học về sinh sản, dinh dưỡng và sinh trưởng của các đối tượng thủy sản nuôi nước ngọt;

c) Chương trình chọn giống nâng cao chất lượng di truyền của các loài thủy sản nước ngọt quan trọng, chủ lực;

d) Ứng dụng, phát triển và hoàn thiện các công nghệ sản xuất giống thủy sản nước ngọt;

đ. Ứng dụng, phát triển và hoàn thiện các công nghệ tiên tiến trong nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản nước ngọt;

e) Nhập, thuần hóa và khảo nghiệm các giống loài thủy sản nước ngọt mới phục vụ nuôi trồng thủy sản;

g) Tập hợp, tuyển chọn và lưu giữ giống gốc, giống thuần các loài thủy sản bản địa nước ngọt có giá trị; khai thác và phát triển nguồn gen thủy sản nước ngọt quý hiếm và có giá trị kinh tế;

h) Môi trường nước, tác nhân, nguyên nhân gây bệnh và biện pháp phòng, trị bệnh; giải pháp quản lý môi trường và bệnh trong sản xuất giống và nuôi các loài thủy sản nước ngọt.

4. Khảo nghiệm, kiểm nghiệm giống thủy sản, thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học dùng trong thủy sản theo quy định của pháp luật.

5. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật, cấp giấy chứng nhận các khóa học ngắn hạn về sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Tham gia công tác khuyến ngư.

6. Tham gia đào tạo dài hạn (đại học, sau đại học) về thủy sản do các Viện, Trường tổ chức.

7. Tư vấn, cung cấp các dịch vụ phân tích, chuyển giao công nghệ sản xuất giống, công nghệ nuôi thương phẩm các loài thủy sản nước ngọt.

8. Liên doanh, liên kết, tổ chức sản xuất, kinh doanh con giống, bố mẹ hậu bị các đối tượng thuỷ sản nuôi nước ngọt, thuốc, hoá chất, thức ăn và thiết bị phục vụ nuôi thủy sản nước ngọt.

9. Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để thực hiện các nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về giống và công nghệ nuôi các loài thủy sản nước ngọt. Tham gia việc mời chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam nghiên cứu theo quy định của pháp luật.

10. Quản  lý, sử dụng lao động, tài sản của Trung tâm theo quy định của Pháp luật và của Viện.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng  giao.

3. Cơ cấu tổ chức gồm:

3.1. Phòng Nghiên cứu Di truyền chọn giống thủy sản;

3.2. Phòng Sản xuất giống và Công nghệ nuôi thủy sản;

3.3. Phòng Nghiệp vụ tổng hợp.

Bài viết liên quan