Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021

Căn cứ Chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ri cho các năm 2019 – 2021, Ngày 04/12/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021 như sau:

– Tên chương trình học bổng: Chương trình học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021 (tên chương trình phía Hung-ga-ri: “Stipendium Hungaricum Programme”).

– Cơ quan phụ trách:
+ Phía Việt Nam: Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Phía Hung-ga-ri: Tempus Public Foundation (sau đây gọi là Quỹ học bổng Hung-ga-ri).

– Chính phủ Hung-ga-ri cấp 200 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Hung-ga-ri theo trình độ đại học, một chu kỳ (one-tier master – OTM: chương trình liên thông đại học – thạc sĩ), thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập chuyên ngành.
Chỉ tiêu học bổng như sau:
+ 25 học bổng một chu kỳ;
+ 80 học bổng đại học;
+ 55 học bổng thạc sĩ;
+ 30 học bổng tiến sĩ;
+ 10 học bổng thực tập trình độ sau đại học (từ 5 tháng đến 10 tháng).
Chi tiết xem trang web của Cục Hợp tác quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bài viết liên quan