Thông báo kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị và kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động năm 2023

Thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP và theo đề xuất của các đơn vị, Hội đồng đánh giá VC-NLĐ đã xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị và VC-NLĐ. Nay, Viện xin thông báo kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị và kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động năm 2023 theo Văn bản đính kèm.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo công khai kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động năm 2023 đến toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị mình. Nếu có thắc mắc đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổng hợp gửi về Viện (qua đ/c Minh) trước ngày 19/12/2023 để trình Viện trưởng xem xét, giải quyết./.

Phòng Tổ chức – Hành chính

Bài viết liên quan