Sản phẩm cá tra chọn giống nâng cao tăng trưởng – PANGI

1.     Sản phẩm thương mại

1.1.         Cá tra hậu bị chọn giống qua 3 thế hệ nhằm nâng cao tăng trưởng:
–         Khối lượng: 1 kg/con
–         Tỷ lệ giới tính: 1 đực: 1 cái
–         Có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn 20% so với….
Cá Tra hậu bị đã qua chọn lọc
1.2.         Cá tra giống từ cá bố mẹ chọn giống có tốc độ tăng trưởng nhanh
1.3.         Cá tra bột từ cá bố mẹ chọn giống có tốc độ tăng trưởng nhanh

 

– Đàn cá tra tại Viện đã qua chọn lọc 3 thế hệ về tốc độ tăng trưởng (2001-2015). Đây là đàn cá tra chọn giống duy nhất tại Việt Nam và trong khu vực dựa trên lý thuyết di truyền số lượng. Chương trình chọn giống cũng sử dụng các chỉ thị phân tử (microsatellies) để đánh giá mức độ đa dạng di truyền của các quần thể thành phần.
– Hệ số di truyền ước tính cho tính trạng sinh trưởng cao (0,22-0,54 tùy theo quần thể và thế hệ chọn giống). Hệ số di truyền thực tế tính trạng sinh trưởng ở thế hệ thứ 1 và 2 nằm ở mức trung bình đến cao (0,24-0,38). Hiệu quả chọn lọc thực tế tương ứng là 5,2-18,2%/thế hệ (tức là, cá tăng trưởng nhanh hơn 5,2–18,2% so với đối chứng), tùy theo quần thể chọn giống.

 

Sinh sản cá Tra
Cá Tra bột
Cá Tra giống