Quần đàn cá rô phi đỏ (cá diêu hồng) chọn giống tăng trưởng nhanh, chịu mặn duy nhất tại Việt Nam.

Cá rô phi đỏ (Oreochromis spp.), còn gọi là cá điêu hồng, là đối tượng nuôi phổ biến tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Chương trình chọn giống cá rô phi đỏ theo tính trạng tăng trưởng, màu sắc và khả năng chịu mặn tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản II (Viện NCNTTS II) được tiến hành từ năm 2008 đến nay, đây là quần đàn cá rô phi đỏ chọn giống duy nhất tại Việt Nam, kinh phí chọn giống được tài trợ bởi ngân sách nhà nước.

Qua 5 thế hệ chọn giống từ thế hệ G1 đến thế hệ G5, đối với tính trạng tăng trưởng, hệ số di truyền ước tính dao động từ 0,19 đến 0,29 tùy từng thế hệ, đối với tính trạng màu sắc, hệ số di truyền ước tính đạt từ 0,27 đến 0,33. Hệ số di truyền này chứng tỏ kết quả chọn lọc là có hiệu quả. Hiệu quả chọn lọc của tính trạng tăng trưởng nhanh ở thế hệ thứ 5 là 12,7%, nghĩa là đàn cá chọn giống sẽ tăng trưởng nhanh hơn 12,7% so với đàn cá chưa qua chọn lọc trong cùng thời gian nuôi, điều kiện nuôi và chăm sóc, quản lý như nhau.

Kết quả nghiên cứu về tương quan di truyền của tính trạng khối lượng thu hoạch giữa hai môi trường nuôi nước ngọt và lợ mặn ở thế hệ G2 đạt mức 0,85 ± 0,70, cho phép nhận định tương tác kiểu gen – môi trường (tương tác GxE) không có ý nghĩa quan trọng về mặt sinh học, nghĩa là cá rô phi đỏ chọn giống được nuôi đánh giá thực tế ở ao nuôi nước ngọt và ao nuôi lợ mặn có tăng trưởng như nhau. Đàn cá rô phi đỏ này được nhận định là đàn chọn giống duy nhất tại Việt Nam dựa trên lý thuyết di truyền số lượng.

Trong giai đoạn từ năm 2016 – 2019, chương trình chọn giống này đã cung ứng 177.000 cá rô phi đỏ bố mẹ hậu bị tăng trưởng nhanh, màu sắc đẹp cho các trại sản xuất giống cá rô phi đỏ thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tại, chương trình chọn giống cá rô phi đỏ đang tiếp tục thực hiện chọn lọc thế hệ thứ 6 và thứ 7 trên tính trạng sinh trưởng và màu sắc trong môi trường nước ngọt và lợ mặn thông qua đề tài “Chọn giống cá rô phi đỏ (Oreochromis spp.) sinh trưởng nhanh” giai đoạn 2021-2023. Chương trình này có khả năng cung ứng số lượng lớn đàn cá bố mẹ hậu bị tăng trưởng nhanh, màu sắc đẹp cho các trại giống cá rô phi đỏ khắp cả nước để sinh sản tạo đàn con với những tính trạng tốt để nuôi thương phẩm.

Lời cảm ơn

Chân thành cảm ơn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tài trợ kinh phí cho nghiên cứu này.

Thông tin liên hệ

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Đang- Trung tâm Quốc gia giống nước ngọt Nam bộ, Viện NCNTTS II.

Địa chỉ email: nguyenthidang34@gmail.com

Điện thoại: 086 293 273

Một số hình ảnh cá rô phi đỏ:

  Hình 1. Cá rô phi đỏ hậu bị đánh dấu PIT Tag để chọn giống. Hình 2. Cá rô phi đỏ hậu bị. Hình 3. Cá rô phi đỏ chọn giống.