Phòng Tổ chức, Hành chính

Trưởng phòng: Dương Phát Minh

Điện thoại: (84-28) 38299592 – 38230676; Fax: (84-28) 38226807

Email: phatminh_65@yahoo.com.vn

Chức năng và nhiệm vụ:

1. Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu cho Viện trưởng công tác tổ chức cán bộ, công tác quản trị, hành chính.

2. Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình kế hoạch về tổ chức  – hành chính của Viện theo định kỳ năm, quý, tháng. Theo dõi và giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế của Viện.

3. Tham mưu cho Viện trưởng về công tác tổ chức nhân sự : Tổ chức bộ máy, quản lý, quy hoạch cán bộ, đào tạo, tuyển dụng và sử dụng lao động; quản lý hồ sơ tài liệu của cán bộ, viên chức và người lao động (CBVCLĐ) theo quy định của Bộ NN&PTNT và Nhà nước, công tác Thi đua – Khen thưởng, kỹ luật, công tác Thanh tra.

4. Tham mưu và thực hiện các chế độ chính sách cho CBVCLĐ theo các quy định của Pháp luật.

5. Giúp Viện trưởng điều hành về mặt hành chính theo đúng quy định của Nhà nước và của Viện.

6. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý  và sử dụng con dấu.

7. Thực hiện công tác quản trị, quản lý tài sản, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc; quản lý cơ sở nhà cửa, đất đai được giao theo đúng quy định của Nhà nước và Quy chế quản lý của Viện;
quản lý công tác bảo vệ, trật tự, an toàn, vệ sinh, phòng chống cháy, nổ trong cơ quan;  thực hiện sửa chữa và bảo trì nhà cửa của cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

8. Thực hiện công tác lễ tân, phục vụ hội nghị, hội thảo.

9. Thường trực công tác phòng chống tham những, thực hành tiết kiệm chống  lãnh phí. Tham gia Hội đồng thi tuyển viên chức, Hội đồng nâng lương của Viện

10. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản của phòng theo quy định của Pháp luật và của Viện.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng.

Bài viết liên quan