Phòng Khoa học, Hợp tác Quốc tế và Đào tạo

Trưởng phòng: TS. Lưu Đức Điền

Điện thoại: (84-28) 38239445; Fax: (84-28) 38226807

Email: luuducdienria2@yahoo.com

Chức năng nhiệm vụ:

1. Phòng  Khoa học, Hợp tác Quốc tế và Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng thực hiện  nhiệm vụ quản lý khoa học công nghệ; Hợp tác quốc tế; Thông tin quảng bá hoạt động khoa học công nghệ và sản phẩm của Viện; Cung cấp các dịch vụ thông tin khoa học công nghệ; Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của Viện; liên kết với các Viện/Trường đào tạo nguồn nhân lực NTTS cho ngành thủy sản.

2. Tham mưu cho Ban lãnh đạo Viện hoạch định chiến lược và chính sách nghiên cứu KHCN của Viện.

3. Cập nhật và phổ biến những chính sách, thông tư, qui định và qui chế, qui định về nghiên cứu  và quản lý KHCN của Nhà nước và của Viện.

4. Phối hợp với Hội đồng Khoa học (HĐKH), các cán bộ khoa học của Viện đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ, tổ chức xây dựng đề cương nghiên cứu các nhiệm vụ KHCN do Viện chủ trì thực hiện, phối hợp với Chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN hòan chỉnh đề cương tham gia đấu thầu.

5. Quản lý, tổ chức các họat động khoa học và sản phẩm KHCN của Viện theo quy định hiện hành.

6. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai  các nhiệm vụ KHCN trong và ngoài nước, đề xuất với Lãnh đạo Viện các biện pháp giải quyết, khắc phục các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ KHCN; giám sát việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của  Ban Lãnh đạo Viện đối với các kết luận kiểm tra, đánh giá.

7. Hệ thống hóa và lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến họat động KHCN của Viện.

8. Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Viện, liên kết phối hợp tham gia đào tạo với các Viện, Trường.

9. Tham gia các hội đồng thẩm định, nghiệm thu các dự án đầu tư phát triển , các dự án quy hoạch và các đề tài/nhiệm vụ kHCN.

10. Quảng bá hoạt động KHCN và các sản phẩm KHCN của Viện.

11. Thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp các thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu và  phát triển ngành thuỷ sản.

12. Cung cấp dịch vụ tư vấn KHCN.

13. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản của phòng theo quy định của Pháp luật và của Viện.

14.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng.

Bài viết liên quan