Phòng Kế hoạch – Tài chính

Trưởng phòng: Trần Văn Thiện

Điện thoại: (84-28) 38275701; Fax: (84-28) 38226807

Email: tvthien.avqa@gmail.com

Chức năng nhiệm vụ:

1. Phòng Kế hoạch – Tài chính  có chức năng tham mưu và giúp Viện trưởng xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, công tác tài chính, công tác tăng cường năng lực nghiên cứu và xây dựng cơ  bản, công tác hợp tác liên doanh sản xuất khoa học công nghệ.. của Viện

2Xây dựng kế hoạch KHCN hàng năm, trung hạn và dài hạn theo chức năng nhiệm vụ của Viện.

3. Giúp Viện trưởng tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra đánh giá và tổng kết các hoạt động thực hiện kế hoạch dài hạn và ngắn hạn trong toàn Viện.

4. Thực hiện quản lý kế hoạch và tài chính các nhiệm vụ thường xuyên, các đề tài/dự án do Viện làm chủ đầu tư và tư vấn thực hiện; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Viện liên quan tổ chức đấu thầu, thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng kinh tế, gíam sát, nghiệm thu, thanh toán theo quy định; theo dõi việc ký kết, triển khai các hợp đồng kinh tế và các hoạt động có thu của Viện.

5. Xây dựng dự toán, giám sát chi ngân sách thường xuyên hành năm theo quy định .

6. Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác kế toán trong Viện theo các quy định của pháp luật: kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính, các nghĩa vụ với Nhà nước, quản lý và sử dụng tài sản.

7.  Thông tin số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp về tài chính; kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính của Viện và các đơn vị trong Viện.

8. Xây dựng các dự án đầu tư, thực hiện và quản lý công tác xây dựng cơ bản, trang thiết bị khoa học và cơ sở vật chất.

9. Phối hợp với Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo tham gia các hội đồng thẩm định, nghiệm thu các dự án đầu tư phát triển, các dự án quy hoạch và các nhiệm vụ KHCN.

10. Quản lý và phối hợp khai thác sử dụng tài sản, trang thiết bị và cơ sở vật chất do Nhà nước đầu tư.

11.Quản lý, sử dụng lao động, tài sản của phòng theo quy định của Pháp luật và của Viện.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng.

Bài viết liên quan