Nghiên cứu chọn giống cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nâng cao sinh trưởng

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu chọn giống cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nâng cao sinh trưởng

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học:
+ Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Đinh Hùng
+ Các thành viên thực hiện chính: Trần Hữu Phúc, Nguyễn Văn Sáng, Đặng văn Trường, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Huỳnh Duy, Nguyễn Thế Vương, Nguyễn Thanh Vũ, Phạm Đăng Khoa.
+ Thư ký khoa học: Trần Hữu Phúc

3. Mục tiêu của nhiệm vụ: Chọn tạo được đàn cá tra sinh trưởng nhanh

4. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
      Nội dung 1: Ứng dụng di truyền số lượng chọn giống cá tra theo tính trạng tăng trưởng thế hệ thứ tư (G4-tăng trưởng).
      Nội dung 2: Sản xuất và cung cấp cá tra hậu bị chọn giống tăng trưởng nhanh thế hệ thứ tư (G4-tăng trưởng) từ bố mẹ G3-tăng trưởng. Số lượng 5.000 con, khối lượng trung bình 1,0 kg/con khi chuyển giao.
      Nội dung 3: Đánh giá khả năng kháng bệnh gan thận mủ của đàn cá tra chọn giống tăng trưởng thế hệ thứ tư (G4-tăng  trưởng) thông qua thí nghiệm cảm nhiễm.

5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần):
+ Thời gian thực hiện: 36 tháng từ 01/2019-12/2021
+ Phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần):

6. Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
+ Tổng số kinh phí thực hiện: 4.800 triệu đồng
+ Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

7. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận (chưa có vì đề tài mới thực hiện đầu năm 2019):
+ Các sản phẩm của nhiệm vụ đã theo Hợp đồng ký kết:
+ Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:
– Hệ số di truyền ước tính về tốc độ sinh trưởng cá tra thế hệ G1, G2, G3 và G3-tăng trưởng.
– Hệ số di truyền thực tế về sinh trưởng của cá cá tra thế hệ G1, G2, G3.
– Bộ chỉ thị microsatellite xác định phả hệ cá tra.