Nghiên cứu chọn giống cá tra (Pangasianodon Hypophthalmus) nâng cao sinh trưởng

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu chọn giống cá tra (Pangasianodon Hypophthalmus) nâng cao sinh trưởng
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học:
Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Đinh Hùng
+ Các thành viên thực hiện chính: Ts. Nguyễn Văn Sáng; Ths. Đặng Văn Trường; Ths. Nguyễn Thị Hồng Nhung; Ks. Nguyễn Huỳnh Duy; Ks. Nguyễn Thế Vương; Ths. Nguyễn Thanh Vũ; Ks. Phạm Đăng Khoa; Ks. Phạm Trọng Nhân.
+ Thư ký khoa học: ThS. Trần Hữu Phúc
3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

  • Mục tiêu chung: Chọn tạo được đàn cá tra sinh trưởng nhanh
  • Mục tiêu cụ thể:

+ Chọn lọc được đàn cá tra bố mẹ chọn giống có tốc độ tăng trưởng nhanh thế hệ thứ tư (G4-tăng trưởng), số lượng 200 cặp cá bố mẹ, hiệu quả chọn giống thực tế trên 10% so với đàn cá chọn giống tăng trưởng thế hệ thứ ba (G3-tăng trưởng), đàn cá chọn giống G4-tăng trưởng được công nhận giống mới có tốc độ tăng trưởng lớn hơn 30% so với giống chưa qua chọn lọc.
+ Đánh giá khả năng kháng bệnh gan thận mủ của đàn cá tra chọn giống tăng trưởng thế hệ thứ tư (G4-tăng trưởng) thông qua thí nghiệm cảm nhiễm.
+ Sản xuất và phát tán được 5.000 con cá bố mẹ hậu bị (1,0 kg/con) chọn giống tăng trưởng nhanh.

4. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

  • Nội dung 1: Ứng dụng di truyền số lượng chọn giống cá tra thế hệ G4-tăng trưởng có tốc độ tăng trưởng nhanh.

Công việc 1: Nuôi vỗ, phối ghép cặp và ương riêng rẽ các gia đình đến kích cỡ đánh giá tính trạng.
Công việc 2: Nuôi đánh giá đến khối lượng thương phẩm và thu thập số liệu.
Công việc 3: Ước tính giá trị (EBV) và các thông số di truyền: hệ số di truyền thực tế; hệ số di truyền ước tình; hiệu quả chọn lọc thực tế; hiệu quả chọn lọc ước tính.
Công việc 4: Chọn lọc tạo thế hệ G4-tăng trưởng có khả năng tăng trưởng nhanh hơn 10% so với thế hệ G3-tăng trưởng. Nuôi đàn cá tra chọn giống hậu bị chọn lọc G4-tăng trưởng thành cá bố mẹ.
Công việc 5: Nuôi đánh giá chất lượng con giống.

  • Nội dung 2: Sản xuất và cung cấp cá tra hậu bị chọn giống tăng trưởng nhanh

+ Kinh phí thực hiện và sản phẩm thực hiện nội dung này được kết hợp cùng dự án ‘sản xuất cá tra giống chất lượng cao’ Quyết định số 600/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt, đang thực hiện tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2, giai đoạn 2016-2020.
+ Ương nuôi lên cá hương cá giống. Nuôi thành cá hậu bị

  • Kiểm tra điều kiện cơ sở và lựa chọn cơ sở đủ điều kiện
  • Loại bỏ cá không đạt, loại cá đực thành thục sớm, đánh dấu DCWT và cung cấp.
  • Nội dung 3: Đánh giá được khả năng kháng bệnh gan thận mủ của đàn cá tra chọn giống tăng trưởng thế hệ thứ tư (G4-tăng trưởng).

Công việc 1. Thí nghiệm cảm nhiễm.
Công việc 2. Đánh giá khả năng kháng bệnh của quần đàn G4-tăng trưởng (nhóm chọn lọc).

5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần):
+ Thời gian thực hiện: tháng 1/2019 đến tháng 12/2021
+ Phương thức khoán chi: từng phần
6. Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
+ Tổng số kinh phí thực hiện: 4.800.000.000 đồng
+ Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 4.800.000.000 đồng
7. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:
+ Các sản phẩm của nhiệm vụ đã theo Hợp đồng ký kết: đề tài đang thực hiện
+ Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận: đề tài đang thực hiện