Nghiên cứu bệnh trắng đuôi, thối đuôi trên cá tra giống và giải pháp phòng trị

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu bệnh trắng đuôi, thối đuôi trên cá tra giống và giải pháp phòng trị
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học:
+ Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Ngọc Du
+ Các thành viên thực hiện chính:

TS. Lê Hồng Phước
PGS. TS. Từ Thanh Dung
ThS. Nguyễn Vy vân
ThS. Lê Thị Bích Thủy
CN. Mã Tú Lan
ThS. Trần Hữu Phúc
ThS. Đoàn Văn Cường
KS. Nguyễn Huỳnh Duy
 

 
+ Thư ký khoa học: CN. Phạm Võ Ngọc Ánh
3. Mục tiêu của nhiệm vụ:
Mục tiêu chung:
Xác định được tác nhân gây bệnh và đề xuất được giải pháp phòng và trị bệnh trắng đuôi, thối đuôi hiệu quả có trên cá tra giống.
Mục tiêu cụ thể:
– Xây dựng thẻ bệnh trắng đuôi, thối đuôi trên cá tra giống.
– Qui trình phòng trị bệnh trắng đuôi, thối đuôi trên cá tra giống hiệu quả: RPS ≥ 60%, tỷ lệ sống (cá bột lên cá giống) từ 15%.
– Mô hình phòng trị bệnh trắng đuôi, thối đuôi trên cá tra giống có hiệu quả (ao ương diện tích 1000-3000m2) có tỷ lệ sống từ 15%. Cá tra giống đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9963:2014.
 
4. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
Nội dung 1: Nghiên cứu bổ sung xác định nguyên nhân, tác nhân và các yếu tố khác làm cơ sở cho việc xây dựng thẻ bệnh
 
1.1. Điều tra, đánh giá hiện trạng về bệnh trắng đuôi, thối đuôi trên cá tra giống
1.2. Xác định tác nhân gây bệnh
     1.2.1. Nghiên cứu bệnh tích đại thể, vi thể của bệnh trắng đuôi, thối đuôi
1.2.2. Phân lập, định danh tác nhân gây bệnh
1.2.3. Gây bệnh thực nghiệm và xác định LD50
1.2.4. Phương pháp xác định tác nhân gây bệnh 
1.3. Xác định các yếu tố môi trường, mùa vụ và kỹ thuật ương nuôi liên quan đến dịch bệnh
1.4. Xác định yếu tố vật chủ liên quan đến bệnh
1.4.1. Xác định tuổi mẫn cảm
1.4.2. Kiểm tra mô đích của tác nhân gây bệnh trên vật chủ 
1.5. Xác định con đường truyền lây
 
Nội dung 2: Thử nghiệm in vitroin vivo khả năng phòng và trị bệnh trắng đuôi và thối đuôi của một số thuốc, hoá chất và sản phẩm
2.1. Thử nghiệm in vitro về khả năng ức chế của các chất/sản phẩm phòng trị bệnh đối với tác nhân gây bệnh
2.2. Thử nghiệm in vivo về khả năng phòng trị bệnh trắng đuôi, thối đuôi trong điều kiện phòng thí nghiệm
 
Nội dung 3: Xây dựng mô hình phòng trị bệnh trắng đuôi, thối đuôi trong ao ương cá tra ở hộ nuôi
3.1. Thử nghiệm phòng trị bệnh trắng đuôi, thối đuôi của cá tra ương trong ao đất.
3.2 Xây dựng mô hình phòng trị bệnh trắng đuôi, thối đuôi trong ao ương cá tra ở hộ nuôi.
 
5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần):
+ Thời gian thực hiện: 01/2019 – 12/2021.
+ Phương thức khoán chi: khoán từng phần.
6. Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
            + Tổng số kinh phí thực hiện: 4,5 tỷ
+ Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 4,5 tỷ
7. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:
+ Các sản phẩm của nhiệm vụ đã theo Hợp đồng ký kết:
+ Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

Bài viết liên quan