Kết quả nghiên cứu chọn giống tôm càng xanh nâng cao tốc độ tăng trưởng và tỉ lệ sống

Chương trình chọn giống nâng cao tốc độ tăng trưởng của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) đã được chọn lọc qua 6 thế hệ (từ năm 2008 – 2014) tại Trung Tâm Quốc Gia Giống Thủy Sản Nước Ngọt Nam Bộ.

Bản đồ thu thập nguồn giống
Vật liệu ban đầu cho chương trình được thu thập từ 2 dòng tôm nội địa: (1) dòng tôm có nguồn gốc từ sông Mekong và (2) dòng tôm có nguồn gốc từ song Đồng Nai . Năm 2012, có bổ sung thêm 2 dòng tôm mới: (4) dòng tôm từ Thái Lan và (5) dòng tôm từ Myanmar. Số lượng các gia đình cho mỗi thế hệ được tái sản xuất phục vụ chọn giống doa động từ 79 – 216 gia đình. Dòng chọn lọc chiếm khoảng 80% số gia đình trong mỗi thế hệ, dòng đối chứng được thành lập song song với dòng chọn lọc với các gia đình có giá trị chọn giống trung bình.
Ghép cặp cho tôm sinh sản
Các kết quả về ước tính các thông số di truyền tính trạng khối lượng thân và tính trạng phần thịt ở mức trong bình (0,18 – 0,21) với hiệu quả chọn lọc 4,3 – 7,1%/thế hệ. Hiện tại thế hệ thứ 7 đang đưa vào giai đoạn nuôi thương phẩm cho đánh giá khả năng tăng trưởng và nâng cao tỉ lệ sống. Ước tính khả năng tăng trưởng và tỉ lệ sống được cải thiện 3%/thế hệ.
Ương giống tôm càng xanh
Năm 2015, chúng tôi đưa vào sản xuất 131 gia đình với 102 gia đình chọn lọc, 18 gia đình đối chứng và 11 gia đình đối chứng từ 02 trại sản xuất lân cận, mục tiêu cho đánh giá khả năng tăng trưởng và tỉ lệ sống với dòng tôm chọn lọc trong chương trình.
Qua các năm phát tán con giống cải thiện di truyền, từ năm 2012 đến nay, đã phát tán được 2 triệu ấu trùng, 157 nghìn hậu ấu trùng, 130 kg tôm trứng và 14 kg tôm đực. Mặc dù số lượng con giống đưa ra còn khá khiêm tốn nhưng kết quả phản hồi của một số người nuôi khá khả quan. Chương trình đang có sự kết hợp tốt với một số công ty và trại sản xuất tại địa phương để thúc đẩy đưa con giống tốt từ chương trình đến tay người nuôi tôm càng xanh.
Tôm càng xanh thương phẩm

Bài viết liên quan