Kết quả bước đầu thăm dò sinh sản cá trê trắng (Clarias batrachus Linnaeus, 1758)

Cá trê trắng được thu thập từ tự nhiên tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang và tại Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam bộ. Cá có khối lượng trung bình 600,6 ±185,9 g/con, được thuần dưỡng và nuôi trong bể có giá thể là đất và ống nhựa PVC. Sau ba tháng nuôi bằng thức ăn viên công nghiệp 40% đạm, khẩu phần ăn 2% khối lượng thân, tỷ lệ thành thục của cá cái đạt 11,4 ± 3,4%. Cá được thăm dò sinh sản nhân tạo bằng não thùy thể cá chép + LHRHA + Dom và HCG theo 4 nghiệm thức (Bảng 1). Riêng cá đực, liều tiêm kích thích sinh sản bằng 1/3 liều tiêm của cá cái và được mổ để lấy tinh, thụ tinh nhân tạo.

Bảng 1. Kích thích sinh sản cá trê trắng cái.

Nghiệm thức 1 2 mg não thùy thể cá chép + 150 µg LHRHa + 15 mg Dom)/kg cá cái
Nghiệm thức 2 (3 mg não thùy thể cá chép + 200 µg LHRHa + 15 mg Dom) )/kg cá cái
Nghiệm thức 3 HCG liều 3.000 UI/kg cá cái
Nghiệm thức 4 HCG liều 3.500 UI/kg cá cái.

 

Kết quả cho thấy (NT1) 2 mg não thùy thể cá chép + 150 µg LHRHa + 15 mg DOM và (NT3) HCG liều 3.000 UI/kg cho tỷ lệ rụng trứng cao nhất, đạt 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ thụ tinh đạt 56,1% và tỷ lệ nở đạt 33,3% là cao nhất ở (NT3) HCG liều 3.000 UI/kg cá cái. Kết quả thăm dò này cho thấy kích thích sinh sản cá trê trắng bằng HCG ở liều 3.000 UI/kg cá cái cho hiệu quả tốt nhất và là cơ sở để thực hiệc các nghiên cứu tiếp theo giúp chủ động sản xuất giống nhân tạo loài cá này.

 
Hình 1: Mổ lấy buồng tinh cá trê trắng. Hình 2: Vuốt trứng cá trê trắng.
Hình 3: Ấp trứng cá trê. Hình 4: Cá trê trắng bột.

Chân thành cảm ơn Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tài trợ kinh phí nghiên cứu thông qua đề tài nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2022 “Thành lập đàn cá bố mẹ và thăm dò sinh sản cá trê trắng (Clarias batrachus Linnaeus, 1758).

Ths. Nguyễn Văn Hiệp

Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản Nước ngọt Nam Bộ

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II

Email: nguyenvanhiep1979@gmail.com

Bài viết liên quan