Thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ vùng nuôi cá tra xuất khẩu ở ĐBSCL– ngày 18/10/2021


Tại các điểm quan trắc, các chỉ tiêu theo dõi được tính toán theo chỉ số WQI để đánh giá chất lượng nước và khuyến cáo các giải pháp xử lý phù hợp để sử dụng cho nuôi trồng thủy sản.

Chỉ số WQI được đánh giá theo Quyết định 1460/QĐ-TCMT của Tổng cục Môi trường ký ngày 12/11/2019. Trong đó các thông số được dùng để tính toán gồm pH, DO, COD, N-NH4+, N-NO2-, P-PO43-, Aeromonas tổng số.

Bảng 1: Các mức độ đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI
 
Giá trị WQI Mức đánh giá chất lượng nước
91 - 100 Rất tốt
76 - 90 Tốt
51 - 75 Trung bình
26 - 50 Xấu
10 - 25 Kém
<10 Ô nhiễm rất nặng
Chi tiết xem tại đây

Tác giả bài viết: TRUNG TÂM QTMT & BTS NAM BỘ

Nguồn tin: CV số /TTQT-ĐT ngày 26/10/2021