THÔNG BÁO: Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ vùng nuôi tôm nước lợ xuất khẩu ở ĐBSCL-ngày 17-18/08/2020


Tại các điểm quan trắc, các chỉ tiêu theo dõi được tính toán theo chỉ số WQI để nhận định về chất lượng nước và khuyến cáo các giải pháp xử lý phù hợp để sử dụng cho Nuôi trồng thủy sản.


Chỉ số WQI được đánh giá theo Quyết định 1460/QĐ-TCMT của Tổng cục Môi trường ký ngày 12/11/2019. Trong đó các thông số được dùng để tính toán gồm pH, DO, COD, N-NH4+, N-NO2-, P-PO43-, vibrio tổng.
Bảng: Các mức độ đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI
Giá trị WQI Mức đánh giá chất lượng nước Giá trị WQI Mức đánh giá chất lượng nước
91 - 100 Rất tốt 26 - 50 Xấu
76 - 90 Tốt 10 – 25 Kém
51 - 75 Trung bình <10 Ô nhiễm rất nặng
 

Chi tiết xem tại đây

Tác giả bài viết: TRUNG TÂM QTMT & BTS NAM BỘ

Nguồn tin: CV số 120/TTQT-ĐT, ngày 21 tháng 8 năm 2020