Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II

HĐKH của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II là tổ chức tư vấn giúp cho Viện trưởng về những vấn đề sau:

1) Xây dựng các chiến lược và kế hoạch hoạt động KHCN ngắn và dài hạn cho Viện;

2) Kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện các nhiệm vụ KHCN do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II thực hiện;

3) Xem xét, đánh giá, góp ý những đề xuất nghiên cứu của các đơn vị chuyên môn từ đó định hướng giúp cho các đơn vị hoàn thiện đề cương nghiên cứu;

4) Xác định danh mục các nhiệm vụ KHCN ưu tiên;

5) Xây dựng kế hoạch hợp tác KHCN với các tổ chức trong nước và quốc tế.

Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học nhiệm kỳ 2022 – 2024

TT Học vị, Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 TS. Lê Hồng Phước Giám đốc Trung tâm QTMT & BTSNB Chủ tịch Hội đồng
2 TS. Nguyễn Văn Sáng NCVC- Phòng Sinh học Thực nghiệm Phó CT Hội đồng
3  ThS. Trần Hữu Phúc Phó giám đốc Trung tâm QG giống TS nước ngọt Nam Bộ Ủy viên thư ký
4  TS. Phan Thanh Lâm Phó Viện Trưởng Ủy viên
5 TS. Nguyễn Viết Dũng NCVC- Trung tâm QTMT & BTSNB Ủy viên
6 TS. Nguyễn Văn Nguyện Giám đốc Trung tâm CNTA & Sau thu hoạch TS Ủy viên
7 TS. Nguyễn Nhứt Phó trưởng Phòng SHTN Ủy viên
8 TS. Lưu Đức Điền NCV- Trung tâm QTMT & BTSNB Ủy viên
9 TS. Nguyễn Thanh Vũ Phó giám đốc Trung tâm QG giống TS nước ngọt Nam Bộ Ủy viên
10 ThS. Nguyễn Đức Minh Phó trưởng Phòng SHTN Ủy viên
11 ThS. Lê Văn Trúc Phó PVT phụ trách Phân viện NCTS NSH Ủy viên