Hoàn thiện công nghệ chọn tạo giống cá rô phi đỏ tăng trưởng nhanh

1. Tên nhiệm vụ: Hoàn thiện công nghệ chọn tạo giống cá rô phi đỏ tăng trưởng nhanh

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học:
+ Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trịnh Quốc Trọng
+ Các thành viên thực hiện chính: Nguyễn Huỳnh Duy, Phạm Đăng Khoa, Lê Trung Đỉnh, Nguyễn Thanh Tiền, Nguyễn Thị Kiều Nga, Võ Thị Hồng Thắm, Nguyễn Trung Ký, Nguyễn Hồng Điệp
+ Thư ký khoa học: Nguyễn Thanh Vũ

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:
Hoàn thiện và sản xuất được cá giống rô phi đỏ chất lượng cao, có tính trạng tăng trưởng nhanh phục vụ sản xuất

4. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
– Qui trình chọn giống rô đỏ trong điều kiện tại Việt Nam.
– 900 con giống, 500 g/con,  cá không bị nhiễm nấm, ký sinh trùng, các bệnh nhiễm khuẩn do Streptoccoccus và Aeromonas
– 100.000 con cá hậu bị, 200 g/con,  cá không bị nhiễm nấm, ký sinh trùng, các bệnh nhiễm khuẩn do Streptoccoccus và Aeromonas
– 2 triệu con cá giống, 5 g/con

5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần):
+ Thời gian thực hiện: 2017-2019
+ Phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần):

6. Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
+ Tổng số kinh phí thực hiện: 7.000 tỷ đồng
+ Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

7. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:
+ Các sản phẩm của nhiệm vụ đã theo Hợp đồng ký kết:
– Hoàn thiện Quy trình công nghệ chọn tạo cá giống cá rô phi đỏ sinh trưởng nhanh (>8%/thế hệ), tỷ lệ sống ổn định giai đoạn cá giống đến thu hoạch đạt >80%
– Duy trì giống gốc các đàn cá chọn giống: 900 con, kích cỡ >500 g/con
– Cung cấp cá hậu bị chất lượng phục vụ sản xuất: 100.000 con, kích cỡ >200 g/con, được cơ sở sản xuất sử dụng.
– Sản xuất, nuôi đánh giá chất lượng 2 triệu con giống cá rô phi đỏ đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 9586:2014)
– Cơ sở dữ liệu và phả hệ cá giống được duy trì đảm bảo được công nhận giống.
+ Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận: