Dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Giống cá nước ngọt (cá Trà sóc, cá Bông lau, cá Hô, cá Chạch lấu) – Yêu cầu kỹ

1. Tên nhiệm vụ: Dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Giống cá nước ngọt (cá Trà sóc, cá Bông lau, cá Hô, cá Chạch lấu) – Yêu cầu kỹ
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học:

Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Trung Đỉnh

+ Các thành viên thực hiện chính: Đặng Văn Trường, Trần Hữu Phúc, Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Văn Khánh

+ Thư ký khoa học:
3. Mục tiêu của nhiệm vụ: Xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Giống cá nước ngọt (cá Trà sóc, cá Bông lau, cá Hô, cá Chạch lấu) – Yêu cầu kỹ thuật.
4. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

Nội dung 1: Khảo sát thực tế tại các 60 cơ sở sản xuất giống và nuôi thịt các đối tượng  (cá Trà sóc, cá Bông lau, cá Hô, cá Chạch lấu) tại các tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long; lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức, cá nhân.

Nội dung 2: Tổ chức Hội thảo, tổ chức thông báo và lấy ý kiến rộng rãi

Nội dung 3: Hoàn thành hồ sơ dự thảo QCVN trình duyệt.
5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần):

Thời gian thực hiện: 2018-2019

+ Phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần):
6. Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

+ Tổng số kinh phí thực hiện: 300 triệu đồng

+ Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
7. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

Các sản phẩm của nhiệm vụ đã theo Hợp đồng ký kết:

+ Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

Bài viết liên quan