Dịch vụ xét nghiệm bệnh trên mẫu tôm, giáp xác

– Vi rút gây bệnh còi (MBV)

– Vi rút gây bệnh teo gan tụy (HPV)
– Vi rút gây bệnh đốm trắng (WSSV)
– Vi rút gây bệnh đầu vàng (YHV, GAV)
– Vi rút gây bệnh hoại tử cơ dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV)
– Vi rút gây bệnh đục cơ ở tôm thẻ (IMNV)
– Vi rút gây hội chứng taura ở tôm thẻ (TSV)
– Vi rút gây bệnh chậm lớn (LSNV)
– Vi rút gây bệnh đục thân (MrNV/XSV) ở tôm càng xanh.
– Vi khuẩn: Vibrio phát sáng, Vibrio tổng số, Vibrio parahaemolyticus gây hoại tử gan tụy, …
– Ngoại, nội ký sinh trùng

– Kháng sinh đồ

Chi tiết liên hệ tại đây.

Bài viết liên quan