Dịch vụ phân tích mẫu nước và bùn

– Vi khuẩn: Vibrio phát sáng, Vibrio parahaemolyticus và Vibrio tổng số, …
– Các loài tảo có lợi và có hại trong nước
– Redox, pH, hàm lượng chất hữu cơ (TN, TP, TOC, TAN), …
– Ca2+, Mg2+, NH4+, NO2+, PO43+, BOD, COD,  …

– Tổng Fe hòa tan, N, P

Chi tiết liên hệ tại đây.

Bài viết liên quan