CẢI CÁCH & PHÁT TRIỂN Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II tinh gọn bộ máy, phù hợp thực tiễn

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II tinh gọn bộ máy, sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp, nâng cao năng lực nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, cải thiện đời sống người lao động.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên website https://nongnghiep.vn/video/vien-nghien-cuu-nuoi-trong-thuy-san-ii-tinh-gon-bo-may-phu-hop-thuc-tien-tv368792.html

Bài viết liên quan