Dịch vụ phân tích mẫu nước và bùn


- Vi khuẩn: Vibrio phát sáng, Vibrio parahaemolyticusVibrio tổng số, ... 
- Các loài tảo có lợi và có hại trong nước
- Redox, pH, hàm lượng chất hữu cơ (TN, TP, TOC, TAN), ...
- Ca2+, Mg2+, NH4+, NO2+, PO43+, BOD, COD,  ...
- Tổng Fe hòa tan, N, P

Chi tiết liên hệ tại đây.